เข้าร่วมการฝึกอบรม “การพัฒนาศักยภาพแกนนำเมืองที่ไม่ทิ้งใคร ” ครั้งที่ 2 จัดโดยภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A)ระหว่างวันที่ 8 – 10 มีนาคม 2567 กรุงเทพมหานคร
During the closing ceremony, group photos were taken to capture the spirit of collaboration and inclusivity among the participants.

ภาพคณะผู้เข้าร่วมการอบรมในช่วงพิธีปิด สื่อให้เห็นถึงการมุ่งมั่นในการการทำงานร่วมกันและการที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังในครั้งนี้

 

Participants engaged in field trip’s discussion at BTS Sanam Pao Station about creating inclusive urban spaces. Strategies for accessible public transportation, infrastructure, and stakeholders’ engagement take center stage.

ผู้เข้าร่วมการอบรมลงพื้นที่ศึกษา ณ สถานีรถไฟฟ้า BTS สนามเป้า เพื่อส่งเสริมการสร้างพื้นที่เมืองที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และการสร้างกลยุทธ์ของการขนส่งสาธารณะที่ให้ทุกคนเข้าถึงได้ โครงสร้างพื้นฐาน และการมีส่วนร่วมของทุกภาคีเครือข่าย

 

Diverse leaders from various backgrounds who live with physical disabilities came together to learn, share insights, and develop action plans. Their commitment to fostering inclusive cities.

แกนนำหลายท่านและมีความสามารถหลากหลาย ร่วมถึงผู้ที่คนพิการทางร่างกายได้เรียนรู้ แบ่งปันข้อมูลเชิงลึก และพัฒนาแผนปฏิบัติการ แสดงถึงความมุ่งมั่นของผู้เข้าร่วมอบรมในการส่งเสริมเมืองที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

 

Diverse leaders from various backgrounds who live with physical disabilities came together to learn, share insights, and develop action plans. Their commitment to fostering inclusive cities.

นายวัชรพล จึงเจริญ หัวหน้าฝ่ายเครือข่ายและความร่วมมือ ศพอ. นำเสนอสาเหตุปัญหาการใช้รถยนต์เป็นศูนย์กลางบนท้องถนนเกินความจำเป็น