โครงการความร่วมมือ ESCAP-APCD จัดการประชุมออนไลน์เครือข่ายเพื่อสรุปบทเรียนการทำงานการพัฒนาผู้พิทักษ์สิทธิ์พิการทางสติปัญญาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565
Opening Remarks from Mr. Suchart Owatwannasakul, President of Association of Parents of Person with Intelligences Disability of Thailand

คำกล่าวเปิดโดยคุณสุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมผู้ปกครองผู้พิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย

 

Opening Remarks by Mr. Piroon Laismit, APCD Executive Director

คุณพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ. กล่าวถึงความสำคัญของโครงการและผลกระทบของโควิด-19 ที่มีต่อคนพิการ

 

More than 30 participants joined the meeting online consisting of Self-Advocates with Intellectual Disabilities, Parents, Supporters, and relevant stakeholders in various fields.

ผู้เข้าร่วมมากกว่า 30 คน ประกอบไปด้วยผู้พิทักษ์สิทธิ์พิการทางสติปัญญา ผู้ปกครอง และผู้สนับสนุน รวมถึงภาคีเครือข่ายจากหลากหลายภาคส่วน

 

Interview Corner with Self-Advocates with Intellectual Disabilities from Healing Family Foundation

ผู้พิทักษ์สิทธิ์พิการทางสติปัญญาจากมูลนิธิบ้านสมานใจร่วมให้สัมภาษณ์ถึงความประทับใจ สิ่งที่ได้เรียนรู้ และจะนำไปต่อยอดในอนาคต