การดําเนินโครงการความร่วมมือ ESCAP-APCD สําหรับกลุ่มผู้พิทักษ์สิทธิ์ผู้พิการทางสติปัญญาและครอบครัวเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2565
Ms. Siriporn Praserdchat, Logistics Officer updated new wave of COVID-19 outbreaks which is unpredictable and challenge to conduct the in-person training in Buriram province.

คุณศิริพร ประเสริฐชาติ เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์ ได้รายงาน สถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และมีความท้าทายในการดําเนินการจัดอบรมโดยบุคคลมาพบกันที่จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

Ms. Siriporn Praserdchat, Logistics Officer updated new wave of COVID-19 outbreaks which is unpredictable and challenge to conduct the in-person training in Buriram province.

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละท่านให้การสัมภาษณ์

 

Participants gave feedbacks

ผู้เข้าร่วมอบรมให้คําแนะนำโครงการฯ