ศพอ. เข้าร่วมการสนทนาระดับภูมิภาค เรื่อง Building Back Better: Social Protection: A Right for All, or a Privilege for a Few and Launch of Social Outlook for Asia and the Pacific 2020 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2563

เจ้าหน้าที่เครือข่ายและความร่วมมือ ศพอ. นางสาวศุภอนงค์ ปัญญาศิริมงคล เข้าร่วม Webinar ในครั้งนี้

 

Right for all

 

พณฯ ท่าน Kung Phoak ผู้ช่วยกองเลขาธิการอาเซียน ด้านประชาคม สังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน กล่าวถึง ความสำคัญการรับรองแผนบูรณาการสิทธิคนพิการอาเซียน พ.ศ. 2568 (ASEAN Enabling Masterplan 2025) ในการสัมมนาผ่านเว็บนี้

 

Reginal Conversation

Mr. Srinivas Tata ผู้อำนวยการกองพัฒนาสังคม ESCAP ดำเนินการสัมมนาในครั้งนี้