นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ นำพันธมิตรความร่วมมือในประเทศไทยของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียแปซิฟิก เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566
On 23 February 2023, Mrs. Ureerat Chareontoh, the Director-General of the Thailand International Cooperation Agency (TICA) led TICA's Cooperation partners in Thailand visited the Asia-Pacific Development Center on Disability.

วันนี้ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ นำพันธมิตรความร่วมมือในประเทศไทยของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้แก่ หน่วยงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศสหรัฐฯ (USAID's Bangkok-based Regional Development Mission for Asia (RDMA)) สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี,สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency (JICA)) องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของเกาหลี (Korea International Cooperation Agency (KOICA)) สำนักงานเพื่อการพัฒนาแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส (Agence Française de Développement (AFD)) หน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา (Peace Corps of the United States) เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียแปซิฟิก (APCD หรือ ศพอ.) เพื่อนำความรู้จักบทบาทของ APCD และเรียนรู้ประสบการณ์ของ APCD ในการพัฒนาศักยภาพ คนพิการ เพื่อมีความร่วมมือระหว่างกันต่อไป

 

Mrs. Ureerat Chareontoh, the Director-General of the Thailand International Cooperation Agency (TICA) led TICA's Cooperation partners in Thailand visited the Asia-Pacific Development Center on Disability.

visited the Asia-Pacific Development Center on Disability.

visited the Asia-Pacific Development Center on Disability.

visited the Asia-Pacific Development Center on Disability.

Mrs. Ureerat Chareontoh, the Director-General of the Thailand International Cooperation Agency (TICA) led TICA's Cooperation partners in Thailand visited the Asia-Pacific Development Center on Disability, on 23 February, 2023,

Mrs. Ureerat Chareontoh, the Director-General of the Thailand International Cooperation Agency (TICA) led TICA's Cooperation partners in Thailand visited the Asia-Pacific Development Center on Disability, on 23 February, 2023,

Mrs. Ureerat Chareontoh, the Director-General of the Thailand International Cooperation Agency (TICA) led TICA's Cooperation partners in Thailand visited the Asia-Pacific Development Center on Disability, on 23 February, 2023,

Mrs. Ureerat Chareontoh, the Director-General of the Thailand International Cooperation Agency (TICA) led TICA's Cooperation partners in Thailand visited the Asia-Pacific Development Center on Disability, on 23 February, 2023,

Mrs. Ureerat Chareontoh, the Director-General of the Thailand International Cooperation Agency (TICA) led TICA's Cooperation partners in Thailand visited the Asia-Pacific Development Center on Disability, on 23 February, 2023,

Mrs. Ureerat Chareontoh, the Director-General of the Thailand International Cooperation Agency (TICA) led TICA's Cooperation partners in Thailand visited the Asia-Pacific Development Center on Disability, on 23 February, 2023,

Mrs. Ureerat Chareontoh, the Director-General of the Thailand International Cooperation Agency (TICA) led TICA's Cooperation partners in Thailand visited the Asia-Pacific Development Center on Disability, on 23 February, 2023,

Mrs. Ureerat Chareontoh, the Director-General of the Thailand International Cooperation Agency (TICA) led TICA's Cooperation partners in Thailand visited the Asia-Pacific Development Center on Disability, on 23 February, 2023,

Mrs. Ureerat Chareontoh, the Director-General of the Thailand International Cooperation Agency (TICA) led TICA's Cooperation partners in Thailand visited the Asia-Pacific Development Center on Disability, on 23 February, 2023,

Mrs. Ureerat Chareontoh, the Director-General of the Thailand International Cooperation Agency (TICA) led TICA's Cooperation partners in Thailand visited the Asia-Pacific Development Center on Disability, on 23 February, 2023,

Mrs. Ureerat Chareontoh, the Director-General of the Thailand International Cooperation Agency (TICA) led TICA's Cooperation partners in Thailand visited the Asia-Pacific Development Center on Disability, on 23 February, 2023,

Mrs. Ureerat Chareontoh, the Director-General of the Thailand International Cooperation Agency (TICA) led TICA's Cooperation partners in Thailand visited the Asia-Pacific Development Center on Disability, on 23 February, 2023,

Mrs. Ureerat Chareontoh, the Director-General of the Thailand International Cooperation Agency (TICA) led TICA's Cooperation partners in Thailand visited the Asia-Pacific Development Center on Disability, on 23 February, 2023,

Mrs. Ureerat Chareontoh, the Director-General of the Thailand International Cooperation Agency (TICA) led TICA's Cooperation partners in Thailand visited the Asia-Pacific Development Center on Disability, on 23 February, 2023,

Mrs. Ureerat Chareontoh, the Director-General of the Thailand International Cooperation Agency (TICA) led TICA's Cooperation partners in Thailand visited the Asia-Pacific Development Center on Disability, on 23 February, 2023,

Mrs. Ureerat Chareontoh, the Director-General of the Thailand International Cooperation Agency (TICA) led TICA's Cooperation partners in Thailand visited the Asia-Pacific Development Center on Disability, on 23 February, 2023,