กิจกรรมติดตามผลโครงการความร่วมมือกับ ESCAP "ปกป้องและส่งเสริมคนพิการทางสติปัญญาในประเทศไทยในสถานการณ์โควิด-19" เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 กรุงเทพฯ ประเทศไทย
1.	Self-advocates pose for a group photo with their parents, teen volunteers, and APCD staff.

สมาชิกผู้พิทักษ์สิทธิ์ถ่ายรูปหมู่ร่วมกับผู้ปกครอง อาสาสมัครวัยรุ่น และเจ้าหน้าที่ ศพอ.

 

2.	In the COVID-19 situation, they were taught how to make soap for their families, which cut down on their household cost savings.

สมาชิกผู้พิทักษ์สิทธิ์ถ่ายรูปหมู่ร่วมกับผู้ปกครอง อาสาสมัครวัยรุ่น และเจ้าหน้าที่ ศพอ.

 

3.	They helped each other learn how to make salted eggs during activities that ensured food security.

กลุ่มดาวเรืองช่วยกันเรียนรู้วิธีทําไข่เค็มเป็นความมั่นคงทางด้านอาหารอย่างหนึ่ง

 

4.	Teen volunteers and self-advocate’s parent support the follow-up activity.

อาสาสมัครและผู้ปกครองร่วมสนับสนุนกิจกรรมติดตามผล