วันที่ 17 ธันวาคม : สำนักเลขาธิการ ASEAN Autism Network (AAN) ได้ประชุมกับ APCD โดยมีการแลกเปลี่ยนภายในสำหรับกิจกรรม AAN ปี พ.ศ. 2564 และสรุปแผนความร่วมมือในอนาคตสำหรับปีถัดไป จะมีการทบทวนช่วงหลังปีใหม่