กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ ศพอ.จัดหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ครั้งที่ 2 หัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนร่วมสำหรับครูและผู้ปกครองเด็กที่มีความต้องการพิเศษชาวมัลดีฟส์” ในวันที่ 17 - 19 พฤษภาคมและ 24 -
Participants participate in virtual group exercises - ice breaking facilitated by APCD staff.

เจ้าหน้าที่ ศพอ. นำกระบวนการกายบริหารขั้นต้น เพื่อสร้างบรรยากาศก่อนการฝึกอบรม

 

2.	Participants exchange ideas on “Understanding on disabilities” to empower persons with disabilities.

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเข้าใจในประเด็นความพิการร่วมกัน เพื่อทำให้มีทิศทางการพัฒนาคนพิการอย่างถูกต้อง

 

Group discussion on “Medical Model and Social Model on Disability Equality Training (DET) Session”.

การอภิปรายกลุ่มในหัวข้อแนวคิดทางการการแพทย์ (Medical Model) และ แนวคิดเชิงสังคม (Social Model) ในการฝึกอบรมหัวข้อ การฝึกอบรมเพื่อความเสมอภาคของคนพิการ (DET)