ศพอ. เข้าร่วมประชุมออนไลน์ การเตรียมการปฏิบัติโครงการ การพัฒนาบุคลากรด้านการเรียนร่วมสำหรับประเทศ สาธารณรัฐมัลดีฟส์ จัดโดย กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency: TICA) เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
meeting for preparatory

ผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง 14 ท่าน ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากสาธารณรัฐมัลดีฟส์ เจ้าหน้าที่สถานทูตไทยในกรุงโคลัมโบ คณะอาจารย์จากจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU) เจ้าหน้าที่จากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) และ เจ้าหน้าที่จาก ศพอ.

 

TICA

ได้มีการหารือกันถึง ความคืบหน้าการเตรียมเนื้อหาของโครงการฯ และการสรุปสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่หมู่เกาะสาธารณรัฐมัลดีฟส์

 

TICA

ศพอ. ได้นำเสนอการมีส่วนร่วมของคนชุมชน นักเรียนพิการและครอบครัว ซึ่งมีความสำคัญในการสร้างการศึกษาเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วม