การฝึกอบรมให้แก่ประเทศที่สาม (TCTP) เรื่อง การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ โดยคนพิการมีส่วนร่วม (DiDRR) คอร์สที่ 2 สัปดาห์ที่สอง ในวันที่ 17-22 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
The final group photo was taken with participants, Japanese resource person, all staff and executives from TICA, JICA, and APCD.

ภาพที่ระลึกของผู้เข้ารับการอบรมที่จบหลักสูตร รวมถึงวิทยากรชาวญี่ปุ่น เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยผู้บริหาร JICA TICA และศพอ.

 

Mr. Hiroshi Kawamura, a Japanese resource person, presented the purpose of developing TCTP DiDRR Handbook.

Mr. Hiroshi Kawamura วิทยากรชาวญี่ปุ่นนำเสนอวัตถุประสงค์ของการร่างคู่มือการฝึกอบรม การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม

 

Participants warmed up and joined the ice breaking activities by exercising following the VDO show.

ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมร่วมกันออกกำลังกายตามวิดีโอที่สาธิตให้ดู ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีของการสร้างสัมพันธ์ และเป็นการสร้างสุขภาพที่ดี

 

Mr. Hiroshi Kawamura was coaching participants about disaster tools training and advising them on drafting the handbook.

Mr. Hiroshi Kawamura แนะนำให้กับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเกี่ยวกับเครื่องมือเตือนภัยในสถานการณ์ภัยพิบัติ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการร่างคู่มือการฝึกอบรม

 

Group of participants presented the training materials which received from the course. They presented solar cell panels for energy charging.

กลุ่มผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมนำเสนออุปกรณ์ ซึ่งได้รับจากการฝึกอบรมครั้งนี้ ขณะกำลังนำเสนอแผงโซล่าเซลล์ชาร์จพลังงานจากแสงแดด

 

The participants had mini games to warm up before training started every morning.

ทุกเช้า ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมร่วมทำกิจกรรมและเล่นเกมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มฝึกอบรม

 

Demonstration on how to support an individual with wheelchair user in evacuation process.

ภาพแสดงสาธิตการช่วยบุคคลที่นั่งรถเข็นในช่วงของการอพยพ

 

Visitation of the Participants to the Thai Red Cross Society (TRCS)

ภาพถ่ายหมู่ ระหว่างการเยี่ยมศึกษาดูงาน ณ สภากาชาดไทย

 

The participants observed on the disability inclusive business inside the 60 Plus Bakery and Cafe, at Thai Red Cross Society (TRCS).

ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเยี่ยมชมร้านเบเกอรี่และคาเฟ่ 60 พลัส สาขาสภากาชาดไทย

 

APCD staff concluded the agreement and common rules of the training.

จนท. APCD สรุปข้อตกลงและข้อควรปฏิบัติร่วมของการฝึกอบรม

 

Mr. Pham Quang Khoat, presented the recommendations on DiDRR in ASEAN countries during the closing ceremony.

ตัวแทนผู้เข้ารับการอบรม Mr. Pham Quang Khoat นำเสนอ ข้อเสนอแนะการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม ในประเทศอาเซียน ระหว่างพิธีปิดการฝึกอบรม

 

Mr. Hiroshi Kawamura presents his constructive feedback during the closing ceremony program.

Mr. Hiroshi Kawamura นำเสนอข้อคิดเห็นในการฝึกอบรมครั้งนี้ระหว่างการร่วมพิธีปิด

 

Mr. Piroon Laismit, APCD Executive Director delivered the closing remarks.

นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ. กล่าวปิดการฝึกอบรมฯ

 

Mr. Suzuki Kazuya, Chief Representative, JICA Thailand presented the completed certificate to Ms. Jessica Novia, a participant from Indonesia

Mr. Suzuki Kazuya หัวหน้าผู้แทน JICA ประเทศไทย มอบเกียรติบัตรแก่ Ms. Jessica Novia ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมฯ จากประเทศอินโดนิเซีย

 

Lieutenant Sorawud Preededilok presented the completed certificate to Ms. Chawisa Thamnimitchok, a participant from Thailand

ร้อยโท สรวุฒิ ปรีดีดิลก อัครราชทูตของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) มอบเกียรติบัตรแก่ นางสาว ชวิศา ธรรมนิมิตโชค ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจากประเทศไทย