คณะสื่อมวลชนของกระทรวงการต่างประเทศ นำโดย นางสาวยาาใจ บุนนาค เลขานุการเอก กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ติดตาม APCD ในฐานะพันธมิตรด้านการสื่อสารของกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทย วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565
The Ministry of Foreign Affairs media crews team led by Ms. Yajai Bunnag, followed up APCD  as Thailand successfully hosted the Asia-Pacific Economic Cooperation Forum in 2022, 24 November 2022

ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิกในปี 2565 ในการนี้ คณะสื่อมวลชนของกระทรวงการต่างประเทศ นำโดย นางสาวยาาใจ บุนนาค เลขานุการเอก กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ติดตามและ เยือน ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ในฐานะพันธมิตรด้านการสื่อสารของกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทย วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

 

Thailand successfully hosted the Asia-Pacific Economic Cooperation Forum in 2022. The Ministry of Foreign Affairs media crews team led by Ms. Yajai Bunnag, the First Secretary of the Department of Information, Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand, followed up and visited APCD as a communication partner of the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand on 24 November 2022.

Thailand successfully hosted the Asia-Pacific Economic Cooperation Forum in 2022. The Ministry of Foreign Affairs media crews team led by Ms. Yajai Bunnag, the First Secretary of the Department of Information, Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand, followed up and visited APCD as a communication partner of the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand on 24 November 2022.