ศพอ. เข้าร่วมการประชุมนำเสนอความคิดเห็นในโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามประเด็นสมัชชาเครือข่ายคนพิการระดับชาติ ประจำปี 2562 โดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์ ของ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564
Ms. Supaanong Panyasirimongkol, APCD Networking & Collaboration Officer gave feedback in the online meeting on the topic of the compilation of the results of an important issue for monitoring and evaluation program.

นางสาวศุภอนงค์ ปัญญาสิริมงคล เจ้าหน้าที่เครือข่ายและความร่วมมือเสนอความคิดเห็นในการประชุมออนไลน์ในประเด็นที่เกี่ยวกับผลการรวบรวมประเด็นสำคัญเพื่อการติดตามและประเมินผล

 

The ‘Data Analysis’ was presented by Associate Professor Dr. Prakorn Siriprakob, Head of the Project.

การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ นำเสนอโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ปกรณ์ ศิริประกอบ หัวหน้าโครงการ

 

More than 120 participants from all over Thailand attended the meeting.

มีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 120 ท่านจากทั่วประเทศ