การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมพลังชุมชน (CEP) ครั้งที่ 3 เรื่องข้อเสนอแนะ การใช้ และ ปฏิบัติคู่มือการออกกำลังกายสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในสถานการณ์แพร่ระบาด เชื้อโควิด 19 จากคู่มือของประเทศญี่ปุ่น เพื่อทำให้เป็นบริบทอาเซียนผ่านสถานี Zoom
There were 78 Zoom stations from other ASEAN countries and Japan that joined the Workshop.

มีสถานี Zoom 78 สถานี จากอาเซียนและญี่ปุ่นเข้าร่วมกิจกรรม

 

2.	Autism Society Philippines (ASP) video presentation on utilizing/practicing the Hapiie manual via Zoom platform, which they learned at the second Workshop.

การนำเสนอวิดีโอเกี่ยวกับการใช้และฝึกคู่มือ Hapiie ผ่านแพลตฟอร์ม Zoom จากเครือข่ายสมาคม ออทิสติกประเทศฟิลิปปินส์ (Autism Society Philippines) ที่ได้เรียนรู้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2

 

3.	Recap recommendations from participants by Mr. Cason Ong, Country Facilitator from the National Autism Society of Malaysia (NASOM)/AAN Chairperson

สรุปคำแนะนำจากผู้เข้าร่วมนำเสนอแต่ละท่าน จาก Mr. Cason Ong ผู้แทนประเทศมาเลเซีย จากองค์กรสมาคมออทิสติกประเทศมาเลเซีย และประธานเครือข่ายออทิสติกอาเซียน

 

4.	Assoc. Prof. Dr. Yukinori Sawae, Faculty of Health & Sport Science, University of Tsukuba, and his team provided recommendations on how to develop a manual on physical activities in a friendly manner suitable in the ASEAN context.

รองศาสตราจารย์ ดร. Yukinori Sawae คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัย Tsukuba และทีมวิทยากร ร่วมแสดงขอเสนอแนะในการทำคู่มือฯ สำหรับประเทศอาเซียน

 

5.	Mr. Nay Myo Naing, Chair of Myanmar Autism Association, discussed a user-friendly manual on physical activities to be utilized in the ASEAN context.

Mr. Nay Myo Naing ประธานสมาคมออทิสติกประเทศเมียนมาร์ เสนอแนะแบบปฎิบัติกิจกรรมทางกายที่เป็นมิตรกับเด็กฯ เพื่อใช้ประโยชน์ในบริบทของอาเซียน