คณะทำงานด้านคนพิการของกรุงเทพมหานครเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเชียและแปซิฟิก
Working Group in the field of Disability Employability Empowerment of the Bangkok Metropolitan Administration visited APCD.

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 คณะทำงานด้านการสร้างเสริมศักยภาพด้านอาชีพคนพิการจากกรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมชมและสังเกตการณ์สภาพแวดล้อมที่อยู่ร่วมกับคนพิการและสังคมที่มีส่วนร่วมของคนทุกคน ณ ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ศพอ.)ได้พบกับนายพิรุณ ลายสมิต (ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ.) และทีมงาน ศพอ.

 

Working Group in the field of Disability Employability Empowerment of the Bangkok Metropolitan Administration visited APCD.

Working Group in the field of Disability Employability Empowerment of the Bangkok Metropolitan Administration visited APCD.

Working Group in the field of Disability Employability Empowerment of the Bangkok Metropolitan Administration visited APCD.

Working Group in the field of Disability Employability Empowerment of the Bangkok Metropolitan Administration visited APCD.

Working Group in the field of Disability Employability Empowerment of the Bangkok Metropolitan Administration visited APCD.

Working Group in the field of Disability Employability Empowerment of the Bangkok Metropolitan Administration visited APCD.