คณะจากมูลนิธิ Abilis เข้าศึกษาดูงานที่ ศพอ. โดยเป็นหนึ่งในกิจกรรมการสัมมนาดูงานในระดับภูมิภาคของ มูลนิธิ Abilis ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566
A group photo of representatives from Finland, Myanmar, Nepal, Tajikistan, and Vietnam, facilitated by the Abilis Foundation, was posted with APCD staff.

คณะที่มาศึกษาดูงานจากประเทศฟินแลนด์ เมียนมาร์ เนปาล ทาจิกิสถาน และเวียดนาม โดยมูลนิธิ Abilis ร่วมถ่ายภาพกับเจ้าหน้าที่ ศพอ.

 

Ms. Siriporn Praserdchat, Logistics Officer, APCD, moderated the visitation program.

นางสาวศิริพร ประเสริฐชาติ เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์ ศพอ. นำกระบวนการการศึกษาดูงาน

 

Mr. Somchai Rungsilp, Manager, Community Development Department welcomed visitors and presented the APCD regional activities.

นายสมชาย รุ่งศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาชุมชน ศพอ. ต้อนรับคณะที่มาดูงานและนำเสนอกิจกรรมของ ศพอ.

 

Touring session at APCD 60+ Bakery & Café, facilitated by Ms. Supaanong Panyasirimongkol, Networking & Collaboration Officer

นางสาวศุภอนงค์ ปัญญาสิริมงคล เจ้าหน้าที่เครือข่ายและความร่วมมือ ดำเนินการเยี่ยมชมร้าน 60+ พลัส เบเกอรี่ และ ช็อกโกแลต คาเฟ่