ศพอ. เข้าร่วมประชุมเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญอาเซียนด้านผู้ประกอบแบบการมีส่วนร่วมกลุ่มประเทศอาเซียน (NIEA) ครั้งที่ 5 จัดโดยกระทรวงแรงงาน และกิจการสังคม (MOLISA) ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
Ms. Supaanong Panyasirimongkol, Networking & Collaboration Officer, posed with attendees and organizers.

คุณศุภอนงค์ (ณูณู) ปัญญาศิริมงคล เจ้าหน้าที่เครือข่ายและความร่วมมือ เข้าร่วมและได้ถ่ายภาพกับผู้เข้าร่วมประชุมและผู้จัดงาน

 

H.E. Dato Lim Jock Hoi, ASEAN Secretary-General, delivered remarks at the inaugural ceremony.

ฯพณฯ ท่าน Dato Lim Jock Hoi เลขาธิการอาเซียนกล่าวความสำคัญในระหว่างพิธีเปิดงาน

 

Ms Saranpat Anumatrajkij, Director General of DEP and a representative from Senior Officials Meeting on Social Welfare and Development (SOMSWD), Thailand briefed on the NIEA Network 2017-2020's work and achievements.

ท่าน ศรัณย์ภัทร อนุมาราชกิจ อธิบดีกรมฯ (DEP) และตัวแทนจาก เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา(SOMSWD Thailand) บรรยายสรุปผลงานและความสําเร็จของเครือข่าย NIEA ปี 2560-2563

 

Ms. Siriporn Praserdchat, APCD Logistics Officer, participated in the Panel Discussion on Related Programs and Initiatives and subsequent discussions on "Empowering the elderly in an aging society".

รายงานกิจกรรมระดับประเทศของแต่ละประเทศ โดย คุณ Lanh Anh สหพันธ์คนพิการในเวียดนาม ได้นําเสนอภาพรวมกิจกรรมของเครือข่ายฯ NIEA พ.ศ. 2563- 2564

 

Ms. Lanh Anh, Vietnam Nam Federation on Disabilities gave an updated country report and offered an overview of the NIEA Network 2020–2021.

โครงการ "Budy Home Care สําหรับผู้สูงอายุ" จากประเทศไทยถูกนำเสนอเป็นแบบอย่างที่ดี

 

Representative from the Department of Empowerment of Persons with Disabilities (DEP) presented the “Buddy Home Care for the Elderly" project to beneficiaries.

คุณศิริพงษ์ ผู้อํานวยการเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนฯ (SOMSWD ประเทศไทย) ให้ความคิดแบบปฏิบัติที่ดีในการเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุผ่านธุรกิจที่มีส่วนร่วม

 

Mr. Siripong Sriarkha, the Director of Senior Officials Meeting on Social Welfare and Development (SOMSWD), Thailand shared his thoughts on best practices for empowering the elderly through Inclusive business. 8. Ms. Ha Thi Minh Duc, Director General of International Cooperation, the Ministry of Labor-Invalids and Social Affairs (MOLISA), was instrumental in organizing and running the meeting.

ดร. Ha Thi Minh Duc อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงแรงงาน และกิจการสังคม (MOLISA) เป็นผู้จัดกระบวนการและดําเนินการประชุม