ศพอ. จัดกิจกรรมการอบรมออนไลน์หลักสูตร การเรียนรู้ขั้นสูงในหัวข้อ “ความพิการกับการพัฒนา” (Disability & Development) โดยความร่วมมือจากองค์การ JICA เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2567
A group photo was taken of participants from Asia-Pacific and beyond, resource person and organizers.

ภาพผู้เข้าร่วมการอบรมจากกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิกและประเทศอื่นๆ วิทยากร และเจ้าหน้าที่ผู้จัดการอบรม

 

Dr. Kenji Kuno JICA Advisor on Disability & Development mentioned the course design “framework of analysis”

ดร. เคนจิ คุโนะ ที่ปรึกษาอวุโสด้านความพิการและการพัฒนาจาก JICA ได้กล่าวถึงกรอบการวิเคราะห์ข้อมูลในหลักสูตร

 

Dr. Kenji asked the question what are the key differences between individual model of disabilities and social model of disabilities.

ดร. เคนจิ  ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างรูปแบบความพิการส่วนบุคคลและรูปแบบความพิการทางสังคม