นักศึกษาปริญญาเอกและคณาจารย์วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาดูงาน ณ ศพอ. กรุงเทพฯ ประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564
Group photo of visitors and representatives from APCD management team

ภาพหมู่ของคณะผู้เยี่ยมชมและผู้แทนจากทีมงานผู้บริหาร ศพอ.

 

Presentation on APCD regional activities on disability development

การนำเสนอกิจกรรของ ศพอ. ในระดับภูมิภาคด้านความพิการและการพัฒนา

 

A unique clock was given as token of appreciation for APCD

การมอบนาฬิกาแขวนเป็นของที่ระลึกจากคณะศึกษาดูงาน แก่ ศพอ.

 

APCD publication was presented to the visitors.

การมอบสื่อสิ่งพิมพ์กิจกรรม ศพอ. ให้กับผู้เยี่ยมชม