ศพอ. พาองค์กรการจ้างงานคนพิการแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (KEAD) เยี่ยมชมโครงการธุรกิจเพื่อคนพิการ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 กรุงเทพฯ ประเทศไทย
1.	Appreciate the gifts from KEAD guests and pose for a group photo with APCD staff members.

รูปหมู่ระหว่างผู้เยี่ยมชมจาก KEAD และศพอ. ระหว่างรับมอบของที่ระลึก

 

2.	(From Left to right) Mr. Seok Yonghwa, General Manager of KEAD-Daegu Vocational Competency Development Institute, and Ms. Jung Minjeon, Deputy General Manager, Headquarter, Communication & Cooperation Division, viewed an APCD presentation on regional disability development.

(จากซ้ายไปขวา) คุณ Seok Yonghwa ผู้จัดการทั่วไป สถาบันพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันทางอาชีพแห่งเมือง Daegu KEAD และคุณ Jung Minjeon รองผู้จัดการทั่วไปแผนกประสานงานและความร่วมมือ สำนักงานใหญ่ ระหว่างรับชมการนำเสนอกิจกรรมด้านความพิการระดับภูมิภาคของ ศพอ.

 

3.	Four KEAD representatives and a Thai - Korean interpreter attended the knowledge-sharing program.

ตัวแทน KEAD จำนวน 4 คน และล่ามไทย-เกาหลี 1 คน เข้าร่วมกิจกรรมแบ่งปันความรู้

 

4.	Mr. Seok Yonghwa gave Mr. Piroon Laismit, the Executive Director of APCD, a gift from South Korea as a thank you.

คุณ Seok Yonghwa ได้มอบของขวัญจากเกาหลีใต้ให้กับคุณพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริการ ศพอ.

 

5.	At the APCD 60+Plus bakery and café in Ratchawithi area, visitors learned about the on-the-job training program for Thai individuals with disabilities.

ผู้เข้าร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมภาคปฏิบัติสำหรับผู้พิการชาวไทย 60+Plus เบเกอรี่และช็อกโกแลตคาเฟ่

 

6.	Showing the bakery production area that promotes an atmosphere supporting training for trainees with disabilities

สำรวจพื้นที่ฝ่ายผลิตเบเกอรี่ที่ส่งเสริมบรรยากาศการฝึกอบรมสำหรับผู้พิการ