การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 เสริมสร้างกลุ่มผู้ปกครองเด็กที่มีความต้องการพิเศษเพื่อรับมือ สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ภายใต้โครงการเสริมสร้างพลังชุมชน (CEP) องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA) ณ อาคารฝึกอบรม ศพอ และสถานี Zoom
The program and purposes of the workshop were explained by Mr. Somchai Rungsilp, Community Development Manager.

นายสมชาย รุ่งศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาชุมชน นำกระบวนการและอธิบายวัตถุประสงค์ของการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกัน

 

2.	Various Zoom stations from ASEAN countries and Japan doing a stretching pose.

ผู้เข้าร่วมการประชุมจากประเทศในอาเซียนและประเทศญี่ปุ่นกำลังทำท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อ ตามวิทยากรญี่ปุ่น ผ่านการเชื่อมต่อสถานี Zoom ต่างๆ

 

Demonstrations on using/practicing the Manual of Hapiie.

การสาธิตการใช้งานคู่มือฝึก Hapiie ที่บ้านในสถานการณ์การระบาดฯ

 

A participant practiced a balance game at APCD Zoom station.

ผู้เข้าร่วมประชุม ทดลองทำกิจกรรม การรรักษาสมดุลทางร่างกาย ณ สถานี Zoom ศพอ.

 

5.	Mr. Watcharapol Chuengcharoen, Chief of Networking & Collaboration, was interviewed by TV Asahi Thailand Office for the media coverage.

นายวัชรพล จึงเจริญ หัวหน้าเครือข่ายและความร่วมมือ ให้สัมภาษณ์โดยสื่อมวลชน สำนักข่าว TV Asahi ประจำประเทศไทย

 

6.	Japanese Resource Person, Assoc. Prof. Dr. Yukinori Sawae, Faculty of Health & Sport Sciences, University of Tsukuba, demonstrated of a variety of smiles in ASEAN countries.

วิทยากรญี่ปุ่น ประจำโครงการฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. Yukinori Sawae คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัย Tsukuba สาธิตการสร้างรอยยิ้มที่หลากหลายในประเทศอาเซียน