การประชุมออนไลน์เพื่อเตรียมการดำเนินโครงการพิเศษ (โครงการเสริมความเข้มแข็งพลังชุมชน) 2563 สนับสนุนโดย องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ ญีปุ่น ในวันที่ 14 ตุลาคม 2563

ปรึกษาแผนการดำเนินโครงการฯ กับวิทยากรญีปุ่นและทีมงาน

 

JICA

Dr. Sawae Yukinori ผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬาสำหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ แสดงตัวอย่างกิจกรรมนันทนาการ จากประเทศญี่ปุ่น

 

JICA

ข้อเสนอแนะต่อร่างคู่มือฝึกสำหรับเด็กพิเศษในช่วงโควิด 19 (ต้นฉบับภาษาญี่ปุ่น)