การประชุมการหารือด้านความร่วมมือในเรื่องใหม่ๆ กับ Steps Community เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ณ คาเฟ่ของ Steps กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Meeting for Seeking Future Collaboration with Steps Community on 8 May 2023 at Steps Café, Bangkok, Thailand.

ศพอ. เยี่ยมชมและประชุมเพื่อหารือความร่วมมือด้านการจ้างงานและด้านอื่นๆ กับ Steps Community ตามคำเชิญของ คุณ Max Simpson, CEO โดยมีทีมจากทางเสตปส์นำโดย คุณอภิญญา อำนวยสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายพันธมิตรองค์กร คุณถลัชนันท์ ชัยนเรศ หัวหน้าฝ่ายการจ้างงานแบบไม่แบ่งแยก และคุณณฐกร อสุนี ณ อยุธยา ผู้จัดการฝ่ายพันธมิตรองค์กรร่วมต้อนรับและพานำเยี่ยมชม 

Discussion Meeting to seek new collaboration on Skill Development Training and other areas

การหารือด้านความร่วมมือในเรื่องใหม่ๆ ในอนาคต เช่น การฝึกพัฒนาด้านทักษะและด้านอื่นๆ

 

Ms. Pear Chainares describe learning process of persons with neurodivergent

คุณ Pear Chainares อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการการเรียนรู้ของคนที่มีความแตกต่างทางด้านระบบประสาท