ผู้แทน ศพอ. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนการนำเนินงานแผนแม่บทอาเซียน พศ. 2568 เพื่อบูรณาการสิทธิคนพิการ จัดโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2566
Ms. Nantanoot Suwannawut, Director of International Cooperation Section, DEP opened the discussion and encouraged all participants to share their inputs regards the implementation of the ASEAN Enabling Masterplan 2025.

คุณนันทนุช สุวรรนาวุธ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ กรม พก. เปิดและเชิญชวนให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล และความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน แผนแม่บทอาเซียน พศ. 2568 เพื่อบูรณาการสิทธิคนพิการ (ASEAN Enabling Masterplan 2025)

 

APCD supported as one of facilitators on the process of review, gathering the activities as well as collecting the data regarding the implementation of the ASEAN Enabling Masterplan 2025.

ศพอ.เข้าร่วมกิจกรรมในฐานะของวิทยากรกระบวนการ ดำเนินการทบทวน รวบรวมกิจกรรม และข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน แผนแม่บทอาเซียน พศ. 2568 เพื่อบูรณาการสิทธิคนพิการ

 

The actions which are related to three main pillars of ASEAN include ASEAN Political-Security Community (APSC), ASEAN Economic Community (AEC) and ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) were identified in order to share and report to ASEAN Secretariat. More than 30 participants from various sectors in Thailand attended the two-day workshop.

การแลกเปลี่ยนข้อมูล รายงานการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเสาหลักทั้งสามเสา ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคง ประชาคมเศรษฐกิจ และ ประชาสังคมและวัฒนธรรม จากผู้เข้าร่วมมากกว่า 30 ท่านในช่วงการประชุมทั้งสองวัน

 

Ms. Sarotorn Muangklieng, resource person, facilitated on report of the implementation in the workshop.

คุณสโรธร ม่วงเกลี้ยง วิทยากรหลัก ดำเนินการให้ผู้เข้าร่วมรายงานการดำเนินงานตามแผนแม่บท