ข่าวพิเศษ: คู่มือ HAPI-IE 10 เวอร์ชันเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่บ้านที่เป็นมิตรในช่วงสถานการณ์ล็อกดาวน์มีให้ดาวน์โหลดแล้ว!
Special E-news:  The Ten versions of HAPI-IE Guidebooks on friendly home workouts during the lockdown situation are available now!

ข่าวพิเศษ:

คู่มือ HAPI-IE 10 เวอร์ชันเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่บ้านที่เป็นมิตรในช่วงสถานการณ์ล็อกดาวน์มีให้ดาวน์ดหลดแล้ว!

หนังสือทรัพยากร HAPI-IE เรื่องการส่งเสริมสุขภาพสำหรับบุคคลทุพพลภาพ (ออทิสติก ความทุพพลภาพทางปัญญา และความพิการทางจิตเวช) ที่เปลี่ยนผ่านไปสู่ภาวะปกติใหม่ที่บ้าน ได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงสมาชิกชุมชนเป้าหมายในประเทศอาเซียนและญี่ปุ่นผ่านเอกสารและการเผยแพร่ทางดิจิทัล หลังจากการประชุมเชิงปฏิบัติการสามครั้งที่จัดขึ้นในประเทศไทยผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเมษายน 2564 กับพันธมิตรหลักจากแปดประเทศอาเซียนและญี่ปุ่น APCD ได้รวบรวมข้อเสนอแนะจากบุคคลทุพพลภาพ พ่อแม่ สมาชิกในครอบครัว และผู้สนับสนุนเพื่อช่วยในการส่งเสริมสุขภาพเพื่อตอบสนองต่อ การระบาดใหญ่ของโควิด 19. หนังสือแนะนำ HAPI-IE 10 เล่มในภาษาต่างๆ สิบภาษา ถูกสร้าง แปล พิมพ์ และเผยแพร่ในเดือนพฤศจิกายน คู่มือประกอบด้วยคำแนะนำสำหรับการออกกำลังกายที่บ้านสำหรับเด็กพิการและครอบครัวของพวกเขา