โครงการครัว 60+Plus โดย CP ได้รับเงินสนับสนุนจากผู้บริจาค ให้ทำข้าวกล่องอาหารกลางวัน เพื่อมอบแด่บุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานในศูนย์ฉีดวัคซีนในกรุงเทพฯ ในช่วงวิกฤตโรคระบาดโควิด 19 ประจำเดือนกรกฎาคม
The APCD Administrative Manager and staff from 60+ Plus Kitchen by CP gave 102 lunch boxes to Bangsue Vaccination Center on 6 July 2021.

ผู้จัดการฝ่ายบริหาร ศพอ. และพนักงานจากครัว 60+ Plus โดย CP บริจาคข้าวกล่อง 102 กล่องให้กับศูนย์ฉีดวัคซีน COVID-19 สถานีกลางบางซื่อ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564

 

Mrs. Siriluck Ubolneau, M.D., Institute of Dermatology, the Deputy Director of Administration, received Lunch Boxes.

นางศิริลักษณ์ อุบลเหนือ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ สถาบันโรคผิวหนังเป็นผู้รับมอบข้าวกล่อง

 

3.	On 13 July 2021, the APCD team presented a hundred lunch boxes to a group of medical workers, including representatives from the Faculty of Medicine, Vajira Hospital, Navamindradhiraj University.

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ทีม ศพอ. มอบข้าวกล่อง 100 กล่อง ให้กับกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงตัวแทนจาก คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

 

4.	Staff with disabilities prepared lunch meal boxes containing fried chicken wings with steamed rice.

พนักงานซึ่งเป็นคนพิการจัดทำข้าวและปีกไก่ทอดเป็นอาหารกล่องในการบริจาค

 

A hundred lunch boxes were ready to be delivered.

อาหารกล่องจำนวน 100 กล่อง พร้อมที่จะจัดส่งไปยังจุดบริจาค