อาจารย์เควิน คุก อาจารย์ชาวต่างชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาฝึกงานในหัวข้อ "ธุรกิจที่คนพิการมีส่วนร่วม" โดยมีผู้แทนจาก ศพอ. เข้าร่วมและบรรยายในวันที่ 17 เมษายน 2566
Foreigner’s teacher, Thamasert University, Mr. Kevin Cook and his students learned about disability inclusive business from APCD on April 17, 2023.

ภาพถ่ายวิทยากร อาจารย์ และนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม

 

At the Civil Society and Social Entrepreneurship Workshop, APCD history, vision, mission and its approaches were facilitated by Mr. Watcharapol Chuengcharoen, the APCD networking and Collaboration Chief, for the SPD339 class.

นายวัชรพล จึงเจริญ หัวหน้าฝ่ายเครือข่ายและความร่วมมือ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในเรื่อง "กิจกรรมภาคประชาสังคมและการเป็นผู้ประกอบการในสังคม" ร่วมถึงการนำเสนอความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแนวทางการทำงานของ ศพอ. ให้กับนักศึกษาฝึกงานรหัส SPD339

 

3.	The SPD339 interns learned from Mr. Watcharapol, who shared his experiences and knowledge on disability inclusive business in Thailand. The workshop was introduced by Techer Kevin Cook.

นักศึกษาฝึกงานรหัส SPD339 ได้มีโอกาสเรียนรู้ความรู้ต่างๆ จากนายวัชรพล จึงเจริญ วิทยากรบรรยาย ที่ได้แบ่งปันประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับธุรกิจที่มีคนพิการมีส่วนร่วมในประเทศไทย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวแนะนำโดย อาจารย์เควิน คุก