ศพอ.ร่วมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการกับผู้แทนไทยในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในหัวข้อ “การเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มช่วยเหลือตนเองของคนพิการในกลุ่มประเทศอาเซียนและอาเซียนบวกสาม”
Ms. Saranpat Anumatrajkij, Director General of the DEP (Right), and Mr. Piroon Laismit, Executive Director of the APCD (Left), delivered the opening speech on the first day.

นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ขวา) และนายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ซ้าย) กล่าวเปิดงานในวันแรก

 

2.	Mr. Lim Puay Tiak (Right on the screen), Chairman of the ASEAN Disability Forum (ADF), presented the keynote address.

คุณ Lim Puay Tiak (ด้านขวาของจอ) ประธานสภาคนพิการอาเซียนกล่าวปาฐกถาพิเศษ

 

H.E. Mr. Kung Phoak, the Deputy Secretary-General of ASEAN for ASEAN Socio-Cultural Community delivered his keynote address via a video message.

ฯพณฯ ท่าน Kung Phoak รองเลขาธิการอาเซียนสำหรับเสาประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนกล่าวปาฐกถาพิเศษผ่านวิดิโอ

 

There were more than 40 participants from other ASEAN countries, China, Japan and development partners attending the training.

ผู้เข้าร่วมการประชุมฯมากกว่า 40 คนจากภูมิภาคอาเซียน ประเทศจีน ญี่ปุ่น และหน่วยงานหุ้นส่วนการพัฒนา

 

Session on “Introduction of Potential Development Partners and Funding Organizations for Organizations of Persons with Disabilities” was moderated by Ms. Siriporn Praserdchat, Logistics Officer of APCD.

การประชุมฯในหัวข้อหัวข้อ“การแนะนำองค์กรที่เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาและสนับสนุนทุนให้แก่องค์กรคนพิการดำเนินรายการ โดยน.ส. ศิริพร ประเสริฐชาติ เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์ ศพอ.