ศพอ. เข้าร่วมการเสนอแนะ การเตรียมงานของเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญไทยด้านผู้ประกอบการอาเซียน โดยทุกคนมีส่วนร่วม ณ อาคารสำนักงาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพืการ (พก.) วันที่ 1 ตุลาคม 2563 กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ฝ่ายเลขานุการได้รายงานบันทึการประชุมครั้งที่ผ่านมาในที่ประชุม จัดทำโดยกรม พก.

 

Thailand Network of Experts

การนำเสนอกิจกรรม การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ประกอบการคนพิการไทย

 

Thailand Network of Experts

ข้อเสนอแนะจากผู้แทน บริษัท ทรู คอร์ออเปอเรชัน ห้างหุ้นส่วนจำกัดมหาชน เป็นหนึ่งในการมีส่วนร่วมของเครือข่ายฯ