ศพอ. การฝึกอบรมภาย ศพอ. หัวข้อ "Google Workspaces and Basic Zoom's admin necessary tasks" ที่สํานักงาน ศพอ. กทม. ประเทศไทย วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566
APCD in-house training on “Google Workspaces and Basic Zoom’s admin necessary tasks” at APCD office in Bangkok, Thailand on 24 February 2023

บรรยากาศการฝึกอบรม

 

APCD in-house training on “Google Workspaces and Basic Zoom’s admin necessary tasks” at APCD office in Bangkok, Thailand on 24 February 2023

นางสาว ศิริพร ประเสริฐชาติ จนท. งานโลจิสติก ดำเนินกิจกรรม

 

There were two participants from the Department of Empowerment for Persons with Disabilities (DEP).

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2 ท่านจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.)

 

APCD in-house training on “Google Workspaces and Basic Zoom’s admin necessary tasks” at APCD office in Bangkok, Thailand on 24 February 2023

การแนะนําตัวเอง แต่ละท่าน

 

Training on the introduction of “Google Workspace”

ดำเนินการฝึกอบรม "Google Workspace" ของวิทยากรภายในองค์กร

 

Captions APCD in-house training on “Google Workspaces and Basic Zoom’s admin necessary tasks” at APCD office in Bangkok, Thailand on 24 February 2023

นางสาวศุภอนงค์ ปัญญาสิริมงคล เจ้าหน้าที่เครือข่ายและความร่วมมือ ดำเนิการอบรมโดยการทดสอบความเข้าใจพื้นฐาน Zoom

 

APCD in-house training on “Google Workspaces and Basic Zoom’s admin necessary tasks” at APCD office in Bangkok, Thailand on 24 February 2023

ภาพถ่ายหมู่คณะผู้ร่วมทำกิจกรรม