ผู้แทนจากฝ่ายงานพัฒนาสังคม United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) เข้าหารือกับผู้บริหาร ศพอ. ในด้านความร่วมมือกิจกรรมพัฒนาคนพิการในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ณ ตึกอำนวยการ ศพอ. วันที่ 20 สิงหาคม 2563 กรุงเทพฯ ประเทศไทย
UNESCAP shared the purpose of the visit

Dr. Srinivas Tata ผู้อำนวยการฝ่ายงานพัฒนาสังคม UNESCAP เล่าถึงวัตถุประสงค์ของการเยี่ยมชม

UNESCAP shared the purpose of the visit

นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ. แลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์หลักเกี่ยวกับแนวคิดที่เน้นการช่วยเหลือร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนาด้วยกันเอง (south-to-south cooperation) และกลยุทธ์การบริหารจัดการจากชุมชนขึ้นสู่ระดับนโยบายและระดับนโยบายลงสู่ชุมชน (bottom-up and top-down approaches)

 

APCD publication was presented to the SDD-UNESCAP representatives

ผู้อำนวยการบริหารศพอ. นายพิรุณ ลายสมิต มอบสื่อสิ่งพิมพ์ของ ศพอ. ชุดล่าสุด แก่ผู้แทนฝ่ายงานพัฒนาสังคม UNESCAP