คณะเจ้าหน้าที่จากสถาบันการทูตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแห่งชาติ (NIDIR) ประเทศกัมพูชา ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ เข้าศึกษาดูงานที่ ศพอ. เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567
A group photo was taken with a group of delegates from NIDIR, MOFA, and APCD staff.

คณะเจ้าหน้าที่จาก NIDIR และกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมถ่ายภาพกับเจ้าหน้าที่ ศพอ.  

 

Mr. Piroon Laismit, APCD Executive Director, gave a welcome remark and provided an overview of the organization.

นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ. กล่าวต้อนรับและให้ภาพรวมขององค์กรแก่คณะที่มาดูงาน

 

H.E. Mr. Cheuy Vichet, NIDIR President and Mr. Piroon Laismit shared the commitment of both parties to collaborative efforts in addressing common challenges and advancing inclusive development agendas regionally.

ฯพณฯ ท่าน Cheuy Vichet ประธาน NIDIR ประเทศกัมพูชาและนายพิรุณ ลายสมิต แลกเปลี่ยนถึงความมุ่งมั่นของทั้งสององค์กรในการร่วมมือกันจัดการกับประเด็นท้าทายต่าง ๆ ร่วมกัน และพัฒนากิจกรรมที่ครอบคลุมในระดับภูมิภาค

 

Ms. Supaanong Panyasirimongkol, Networking and Collaboration Officer, led the tour of the Skill Development Training for Thai Persons with Disabilities.

นางสาวศุภอนงค์ ปัญญาสิริมงคล เจ้าหน้าที่เครือข่ายและความร่วมมือ นำคณะเยี่ยมชมกิจกรรมการอบรมพัฒนาฝีมือคนพิการไทย