ศพอ. ร่วมประชุมออนไลน์คณะกรรมการมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประเทศไทย (TRIP) เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564
Participants represented several sectors of Disabled People’s Organizations in Thailand.

ผู้เข้าร่วมประชุมจากองค์กรคนพิการที่หลากหลายภาคส่วนต่างๆในประเทศไทย

 

Mr. Piroon Laismit, Executive Director of APCD, shared a good model for international cooperation with TRIP colleagues.

คุณพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ. แบ่งปันแบบปฏิบัติที่ดีในระดับนานาชาติกับผู้เข้าร่วมประชุมของมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประเทศไทย