ศพอ. เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ คณะทำงานเครือข่ายการพัฒนาคนพิการโดยชุมชนแห่งเอเชียและแปซิฟิกจัดโดยรัฐบาลกัมพูชาในฐานะเลขาธิการเครือข่าย เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564
Mr. Somchai Rungsilp, Manager of the Community Development Department, shared his experience in organizing the 4th Asia-Pacific CBID Congress in Ulaanbaatar, Mongolia in 2018. It was informative for preparation to organize the upcoming CBID Congress for the Working Group. Cambodia Government will be the host of the 5th CBID Congress in 2023.

นายสมชาย รุ่งศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาชุมชนแบ่งปันประสบการณ์ในการจัดประชุมการพัฒนาเพื่อทุกคนโดยชุมชนระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกครั้งที่ 4 (4th Asia-Pacific Community-based Inclusive Development Congress) ซึ่งเป็นครั้งล่าสุด ณ กรุงอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย เมื่อปี 2562 โดยรัฐบาลกัมพูชาจะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมดังกล่าวในครั้งที่ 5 ในปี 2023