ศพอ. ร่วมให้ข้อคิดเห็นการขับเคลื่อนความร่วมมือและแผนการทำงานการจ้างงานคนพิการร่วมกับ International Labour Organization (ILO) จัดประชุมโดย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (DEP) เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ณ ศพอ. กรุงเทพฯ ประเทศไทย
Employment

คุณ Felix Weidenkaff ผู้เชี่ยวชาญการจ้างงานแห่งองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ได้แจ้งวัตถุประสงค์ของโครงการคือ การขับเคลื่อนและการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการให้มากขึ้น

 

Employment

ดำเนินการประชุมโดย คุณเสาวลักษณ์ วิจิตร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (DEP)