ศพอ. ติดตามผลโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน (CEP) กับสํานักงานไจก้า ประเทศไทยและมหาวิทยาลัยสึคุบะเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565

ทั้งสามฝ่ายยืนยันว่าหนึ่งในวัตถุประสงค์คือการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสึคุบะ ไจก้า ศพอ. และพันธมิตรเครือข่ายที่สําคัญในประเทศอาเซียนและเอเชียแปซิฟิกที่เกี่ยวข้อง

 

Representatives from JICA Thailand office, the University of Tsukuba, and APCD have decided to collaborate in the future implementation to extend key outcomes to more ASEAN and Asia-Pacific countries.

ผู้แทนจากสํานักงานไจก้า ประเทศไทย มหาวิทยาลัยสึคุบะ และ ศพอ. ได้ตัดสินใจร่วมมือกันในการดําเนินการในอนาคตเพื่อขยายผลลัพธ์ที่สําคัญไปยังประเทศอื่นๆ ในกลุ่มอาเซียนและเอเชียแปซิฟิกมากขึ้น