ศพอ. เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (CRPD) ครั้งที่ 1/2566 ที่จัดโดยกรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ผ่านระบบการประชุมทางไกล เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566
Mr. Watcharapol Chuengcharoen, Chief of Networking and Collaboration, representing APCD participated in the meeting.

นายวัชรพล จึงเจริญ หัวหน้าเครือข่ายและความร่วมมือ ผู้แทน ศพอ. เข้าร่วมการประชุม

 

The International Collaboration Department of DEP acted as the meeting secretary and reviewed the key activities related to the implementation of the CRPD with representatives from various stakeholders of the sub-committees, including government agencies, organizations of persons with disabilities (OPDs), and civil society organizations (CSOs).

ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศของกรม พ.ก. ดำเนินหน้าที่เป็นเลขานุการการประชุมและทบทวนกิจกรรมสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการกับตัวแทนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ของคณะอนุกรรมการย่อย รวมถึงหน่วยงานของรัฐ องค์กรคนพิการ และองค์กรภาคประชาสังคม

 

The Meeting secretary from DEP expressed gratitude to the participants at the end of the meeting.

เลขานุการการประชุมจาก พก. แสดงความขอบคุณผู้เข้าร่วมในช่วงท้ายของการประชุม