มหาวิทยาลัยการจัดการแห่งสิงคโปร์เยือน ศพอ. เพื่อหารือความร่วมมือในอนาคตด้านหลักสูตรการฝึกงานในประเทศไทย ณ ศพอ. เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566
Representatives of Singapore Management University (SMU), Mr. Jack Yong Ho, Research Fellow and Mr. Derek Chiang Yick Jih, Senior Manager of SMU-X office, visited and discussed with Executive Director, Mr. Piroon and Community Development Manager, Mr. Somchai

ผู้แทนของมหาวิทยาลัยการจัดการแห่งสิงคโปร์ โดย Mr. Jack Yong Ho นักวิจัย และ Mr. Derek Chiang Yick Jih ที่ปรึกษาอาวุโส ร่วมประชุมหารือกับ ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ. นายพิรุณ ลายสมิต และผู้จัดการฝ่ายพัฒนาชุมชน นายสมชาย รุ่งศิลป์ 

 

Discussion on porgram and preparation for the internship program which is planned to conducted in May 2024.

การหารือเกี่ยวกับหลักสูตรและการเตรียมการสำหรับการเข้ามาฝึกงานตามหลักสูตรที่วางแผนไว้สำหรับเดือนพฤษภาคม 2567