ศพอ. เยือนสำนักงาน Steps เพื่อหารือและร่วมพัฒนาแผนกิจกรรมใหม่ๆ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 ณ Steps community กรุงเทพมหานคร
The sharing discussion between APCD and Steps Team on the potential activities that could be on employment program for person with disabilities.

การหารือและแลกเปลี่ยนระหว่าง ศพอ. และทีม Steps ถึงความร่วมมือในกิจกรรมความเป็นไปได้ในการทำโครงการหลักสูตรการจ้างงานคนพิการร่วมกัน

 

Ms. Apinya Amnuayskul, Director of Partnerships, Steps accompanied APCD Colleagues to the practical working environment for persons with disability.

คุณอภิญญา อำนวยสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายพันธมิตรองค์กร ของ Steps พาเยี่ยมชมกระบวนการจัดการการฝึกอาชีพคนพิการ

 

Ms. Supaanong Panyasirimongkol, Networking & Collaboration Officer, APCD demonstrated the colour sand clock which is one the tool that releases the stress for employees with disability.

นางสาวศุภอนงค์ ปัญญาสิริมงคล เจ้าหน้าที่เครือข่ายและความร่วมมือ ศพอ. สาธิตนาฬิกาทรายสีสัน ซึ่งเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่สามารถช่วยการ
ผ่อนคลายจากการทำงาน

 

Group photo at Steps Community center service after the initiative discussion.

ภาพถ่ายร่วมกันหลังจากการดูงานและการหารือถึงกิจกรรมใหม่ๆ ร่วมกัน