APCD เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารเครือข่ายออทิสติกอาเซียน (AAN) จัดโดยสำนักงานเลขาธิการเครือข่ายฯ ณ กรุงจาการ์ต้า อินโดนีเซีย วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
APCD provided inputs on preparation of regional event on Celebration of World Autism Awareness Day (WAAD) 2021 by AAN meeting on virtual platforms.

ศพอ. ให้ข้อเสนอแนะ แผนการเตรียมการจัดงานในระดับภูมิภาคเนื่องในสัปดาห์วันตระหนักรู้ออทิสติกโลก (World Autism Awareness Day) 2564 โดยการรวมตัวแต่ละประเทศของสมาชิก AAN ทางออนไลน์

 

นางสาวศุภอนงค์ ปัญญาสิริมงคล เจ้าหน้าที่เครือข่ายและความร่วมมือ รายงานความคืบหน้าแก่สมาชิกประเทศเครือข่าย AAN ซึ่งตอบแบบสอบถามการสำรวจพื้นฐาน ที่ส่งให้ ศพอ. สำหรับโครงการพิเศษขององค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุน (JICA)

นางสาวศุภอนงค์ ปัญญาสิริมงคล เจ้าหน้าที่เครือข่ายและความร่วมมือ รายงานความคืบหน้าแก่สมาชิกประเทศเครือข่าย AAN ซึ่งตอบแบบสอบถามการสำรวจพื้นฐาน ที่ส่งให้ ศพอ. สำหรับโครงการพิเศษขององค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุน (JICA)