. การประชุมออนไลน์กับคณะทำงานเพื่อเตรียมทำงานโครงการ “การเสริมพลังกลุ่มผู้ปกครองของเด็กที่มีความต้องการพิเศษเพื่อรับมือกับสถานการณ์ COVID–19 ในประเทศอาเซียนและญี่ปุ่น” ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
Greetings and updating on Project coordination of Japanese resource persons’ team, representatives from JICA Thailand Office, and APCD.

คณะทำงานแต่ละท่านประกอบด้วยวิทยากรชาวญี่ปุ่น ผู้แทนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) และทีมงาน ศพอ. กล่าวทักทายและนำเสนอความคืบหน้าด้านการประสานงานโครงการฯ

 

ศพอ. นำเสนอจำนวนผลสำรวจจากแบบสอบถามของประเทศอาเซียนให้คณะทำงานได้รับฟัง

ศพอ. นำเสนอจำนวนผลสำรวจจากแบบสอบถามของประเทศอาเซียนให้คณะทำงานได้รับฟัง

 

การระดมความคิดในการร่างกำหนดการการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 ซึ่งจะดำเนินการในวันที่ 25 มีนาคม 2564

การระดมความคิดในการร่างกำหนดการการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 ซึ่งจะดำเนินการในวันที่ 25 มีนาคม 2564