การฝึกอบรมความเสมอภาคของคนพิการ (DET) ที่จัดให้กับผู้นำ TILC โดย ศพอ. เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 ณ ตึกอบรม ศพอ. กรุงเทพฯ ประเทศไทย
APCD organized Disability Equality Training (DET) session organized for TILC leaders on 28 March 2023 at APCD Training Center, Bangkok, Thailand.

การกล่าวต้อนรับ นายสมชาย รุ่งศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาชุมชน พูดถึงปรัชญาการดำรงชีวิตอิสระและความร่วมมือระหว่างเครือข่ายชีวิตอิสระในไทยและ ทำงานทำงานร่วมกับ ศพอ. ที่ผ่านมา

 

2.	Mr. Udomchok Choorat, the chairperson of the Thailand Council for Independent Living (TCIL), gave an opening remark and encouraged all local Independent Living centers in Thailand to participate actively in the session.

นายอุดมโชค ชูรัตน์ ประธานสภาเพื่อการดำรงชีวิตอิสระแห่งประเทศไทย (TCIL) กล่าวเปิดงานและสนับสนุนให้ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระทุกพิ้นที่ ในประเทศไทยเข้าร่วม DET อย่างจริงจัง

 

The participants took a group photo with the DET Facilitators and APCD staff involved in the interactive session.

ภาพถ่ายหมู่กับวิทยากรกระบวนการ จนท.ศพอ. และผู้ร่วมอบรม

 

A feedback session where participants shared their understanding of disability and impairment and how they affect their lives.

เซสชั่นความคิดเห็นด้านความเข้าใจความพิการและความบกพร่องและการส่งผลกระทบต่อคนพิการ

 

Participants presented on the brainstorming outputs of diversity, equity and inclusion and how they relate to the rights of persons with disabilities in society.

ผู้เข้าร่วมได้นำเสนอผลการระดมความคิดคำจำกัดความ ความหลากหลาย ความเสมอภาค และการมีส่วนร่วม และความเกี่ยวข้องกันอย่างไรกับสิทธิของคนพิการในสังคม

 

The participants were divided into groups and asked to present their vision of an inclusive society for each group’s work.

ผู้เข้าร่วมได้นำเสนอวิสัยทัศน์รูปแบบทางสังคมที่มีส่วนร่วมกับการทำงานของแต่ละกลุ่ม

 

The session concluded with a presentation on the difference between "impairments" and "disabilities" and how they are influenced by social and environmental barriers.

เซสชั่นสรุปความแตกต่างระหว่าง "ความบกพร่อง" และ "ความพิการ" และอุปสรรคทางสังคมและสิ่งแวดล้อมส่งผลให้เกิดความพิการได้