วันที่ 17 มกราคม 2566 อาจารย์และนักศึกษาโครงการ Thailand DIST/ENTR Winter 2023 ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพาและมหาวิทยาลัยเดลาแวร์เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก