วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565 ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก เริ่มโครงการสื่อของสารคดีการจ้างงานคนพิการอย่างยั่งยืนโดยเน้นที่อดีตผู้ฝึกงานที่มีความพิการที่มองไม่เห็นที่จ้างโดย the Black Canyon (Thailand) Co., Ltd.