APCD ได้รับเกียรติต้อนรับกลุ่มพ่อแม่ของเด็กพิการจากประเทศมองโกเลียสำหรับการเยี่ยมชมการศึกษาในสถานที่ ในวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2567
APCD Hosts Mongolian Parent Groups of Children with Disabilities for On-Site Study Visit, on 11th March 2024

ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียแปซิฟิก (APCD) ได้ต้อนรับทีมงานจากกลุ่มพ่อแม่ของเด็กพิการจากประเทศมองโกเลีย ซึ่งได้รับการจัดองค์กรโดยสมาคมของพ่อแม่ที่มีเด็กพิการ (APDC) การเยี่ยมชมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมที่ระหว่างวันที่ 9 ถึง 16 มีนาคม พ.ศ. 2567 ที่จัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย

นาย พิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหารของ APCD กล่าวต้อนรับอย่างเป็นกันเองเพื่อเริ่มต้นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ จุดมุ่งหมายหลักของโปรแกรมคือการให้ประสบการณ์ที่จับมือได้สำหรับผู้เข้าร่วมจากมองโกเลีย โดยให้ความสำคัญกับการที่เสริมสร้างพลังให้กับบุคคลที่มีความพิการ และเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่าง APDC และ APCD

วัตถุประสงค์ของโปรแกรมรวมถึงการแบ่งปันภาคสมบูรณ์ของประเทศไทยและ APCD ในการสนับสนุนเด็กพิการ การเสริมสร้างพลังส่งเสริมศักยภาพให้แก่พ่อแม่ของเด็กพิการจากมองโกเลีย และการให้ความรู้และทักษะทางปฏิบัติและทัศนคติในการตรวจสอบแผนกลยุทธ์เพื่อสนับสนุน/ดำเนินกิจกรรมเพื่อสิทธิและการรวมกลุ่มของเด็กของพวกเขา และการเชื่อมโยงทรัพยากรที่มีประโยชน์ระหว่างกลุ่มพ่อแม่ของเด็กพิการจากมองโกเลียและไทย รวมทั้งตัวอย่างของบุคคลที่มีความพิการ

กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย แม่ของเด็กพิการทั้งหมด 13 คนซึ่งเป็นผู้นำหญิงที่มีอิทธิพลในชุมชนของพวกเขา

ผลที่คาดหวังจากโครงการคือ เพิ่มความรู้ทักษะและทัศนคติระหว่างพ่อแม่ของเด็กพิการจากมองโกเลียที่ได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่าในการสนับสนุนลูกของพวกเขา ส่งเสริมศักยภาพให้กับพ่อแม่ของเด็กพิการในการตรวจสอบ/ดำเนินกิจกรรมสำหรับสิทธิและให้เด็กพิการมีส่วนร่วม และการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่มพ่อแม่ของเด็กพิการจากมองโกเลียและไทย

การเยี่ยมชมนี้เป็นการเคลื่อนไหวที่สำคัญในการส่งเสริมความโดดเด่นและพลังในการดำเนินชีวิตสำหรับเด็กพิการ สร้างสะพานที่เชื่อมโยงระหว่างชุมชนในประเทศมองโกเลียและประเทศไทย

 

On 11th March 2024, the Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD) warmly welcomed a delegation of Mongolian Parent Groups of Children with Disabilities, organized by the Association of Parents with Differently-Abled Children (APDC). The visit is part of a week-long program running from 9th to 16th March 2024, taking place in Bangkok and Pattaya City, Chonburi Province, Thailand. Mr. Piroon Laismit, Executive Director of APCD, delivered the welcome remarks, setting the tone for an enriching exchange of knowledge and experiences. The primary goal of the program is to provide hands-on experiences for Mongolian participants, focusing on empowering individuals with disabilities, especially those with developmental disorders. Additionally, the visit aims to strengthen collaboration between APDC and APCD. The program's objectives include sharing Thailand and APCD's best practices in supporting children with disabilities, empowering Mongolian parents with the knowledge and skills to advocate for their children's rights and inclusion, and fostering connections between Mongolian and Thai parent groups, as well as showcasing role models of individuals with disabilities. The delegation consists of 13 mothers of children with disabilities, all recognized as influential female leaders in their communities. The expected outcomes of the program are to enhance the knowledge, skills, and attitudes of Mongolian parents in supporting their children, equip them with the tools to advocate for their children's rights and strengthen collaborative partnerships between Mongolian and Thai parent groups. This visit signifies a significant step towards promoting inclusivity and empowerment for children with disabilities, bridging the gap between communities in Mongolia and Thailand.

On 11th March 2024, the Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD) warmly welcomed a delegation of Mongolian Parent Groups of Children with Disabilities, organized by the Association of Parents with Differently-Abled Children (APDC). The visit is part of a week-long program running from 9th to 16th March 2024, taking place in Bangkok and Pattaya City, Chonburi Province, Thailand. Mr. Piroon Laismit, Executive Director of APCD, delivered the welcome remarks, setting the tone for an enriching exchange of knowledge and experiences. The primary goal of the program is to provide hands-on experiences for Mongolian participants, focusing on empowering individuals with disabilities, especially those with developmental disorders. Additionally, the visit aims to strengthen collaboration between APDC and APCD. The program's objectives include sharing Thailand and APCD's best practices in supporting children with disabilities, empowering Mongolian parents with the knowledge and skills to advocate for their children's rights and inclusion, and fostering connections between Mongolian and Thai parent groups, as well as showcasing role models of individuals with disabilities. The delegation consists of 13 mothers of children with disabilities, all recognized as influential female leaders in their communities. The expected outcomes of the program are to enhance the knowledge, skills, and attitudes of Mongolian parents in supporting their children, equip them with the tools to advocate for their children's rights and strengthen collaborative partnerships between Mongolian and Thai parent groups. This visit signifies a significant step towards promoting inclusivity and empowerment for children with disabilities, bridging the gap between communities in Mongolia and Thailand.

On 11th March 2024, the Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD) warmly welcomed a delegation of Mongolian Parent Groups of Children with Disabilities, organized by the Association of Parents with Differently-Abled Children (APDC). The visit is part of a week-long program running from 9th to 16th March 2024, taking place in Bangkok and Pattaya City, Chonburi Province, Thailand. Mr. Piroon Laismit, Executive Director of APCD, delivered the welcome remarks, setting the tone for an enriching exchange of knowledge and experiences. The primary goal of the program is to provide hands-on experiences for Mongolian participants, focusing on empowering individuals with disabilities, especially those with developmental disorders. Additionally, the visit aims to strengthen collaboration between APDC and APCD. The program's objectives include sharing Thailand and APCD's best practices in supporting children with disabilities, empowering Mongolian parents with the knowledge and skills to advocate for their children's rights and inclusion, and fostering connections between Mongolian and Thai parent groups, as well as showcasing role models of individuals with disabilities. The delegation consists of 13 mothers of children with disabilities, all recognized as influential female leaders in their communities. The expected outcomes of the program are to enhance the knowledge, skills, and attitudes of Mongolian parents in supporting their children, equip them with the tools to advocate for their children's rights and strengthen collaborative partnerships between Mongolian and Thai parent groups. This visit signifies a significant step towards promoting inclusivity and empowerment for children with disabilities, bridging the gap between communities in Mongolia and Thailand.

On 11th March 2024, the Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD) warmly welcomed a delegation of Mongolian Parent Groups of Children with Disabilities, organized by the Association of Parents with Differently-Abled Children (APDC). The visit is part of a week-long program running from 9th to 16th March 2024, taking place in Bangkok and Pattaya City, Chonburi Province, Thailand. Mr. Piroon Laismit, Executive Director of APCD, delivered the welcome remarks, setting the tone for an enriching exchange of knowledge and experiences. The primary goal of the program is to provide hands-on experiences for Mongolian participants, focusing on empowering individuals with disabilities, especially those with developmental disorders. Additionally, the visit aims to strengthen collaboration between APDC and APCD. The program's objectives include sharing Thailand and APCD's best practices in supporting children with disabilities, empowering Mongolian parents with the knowledge and skills to advocate for their children's rights and inclusion, and fostering connections between Mongolian and Thai parent groups, as well as showcasing role models of individuals with disabilities. The delegation consists of 13 mothers of children with disabilities, all recognized as influential female leaders in their communities. The expected outcomes of the program are to enhance the knowledge, skills, and attitudes of Mongolian parents in supporting their children, equip them with the tools to advocate for their children's rights and strengthen collaborative partnerships between Mongolian and Thai parent groups. This visit signifies a significant step towards promoting inclusivity and empowerment for children with disabilities, bridging the gap between communities in Mongolia and Thailand.

On 11th March 2024, the Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD) warmly welcomed a delegation of Mongolian Parent Groups of Children with Disabilities, organized by the Association of Parents with Differently-Abled Children (APDC). The visit is part of a week-long program running from 9th to 16th March 2024, taking place in Bangkok and Pattaya City, Chonburi Province, Thailand. Mr. Piroon Laismit, Executive Director of APCD, delivered the welcome remarks, setting the tone for an enriching exchange of knowledge and experiences. The primary goal of the program is to provide hands-on experiences for Mongolian participants, focusing on empowering individuals with disabilities, especially those with developmental disorders. Additionally, the visit aims to strengthen collaboration between APDC and APCD. The program's objectives include sharing Thailand and APCD's best practices in supporting children with disabilities, empowering Mongolian parents with the knowledge and skills to advocate for their children's rights and inclusion, and fostering connections between Mongolian and Thai parent groups, as well as showcasing role models of individuals with disabilities. The delegation consists of 13 mothers of children with disabilities, all recognized as influential female leaders in their communities. The expected outcomes of the program are to enhance the knowledge, skills, and attitudes of Mongolian parents in supporting their children, equip them with the tools to advocate for their children's rights and strengthen collaborative partnerships between Mongolian and Thai parent groups. This visit signifies a significant step towards promoting inclusivity and empowerment for children with disabilities, bridging the gap between communities in Mongolia and Thailand.

On 11th March 2024, the Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD) warmly welcomed a delegation of Mongolian Parent Groups of Children with Disabilities, organized by the Association of Parents with Differently-Abled Children (APDC). The visit is part of a week-long program running from 9th to 16th March 2024, taking place in Bangkok and Pattaya City, Chonburi Province, Thailand. Mr. Piroon Laismit, Executive Director of APCD, delivered the welcome remarks, setting the tone for an enriching exchange of knowledge and experiences. The primary goal of the program is to provide hands-on experiences for Mongolian participants, focusing on empowering individuals with disabilities, especially those with developmental disorders. Additionally, the visit aims to strengthen collaboration between APDC and APCD. The program's objectives include sharing Thailand and APCD's best practices in supporting children with disabilities, empowering Mongolian parents with the knowledge and skills to advocate for their children's rights and inclusion, and fostering connections between Mongolian and Thai parent groups, as well as showcasing role models of individuals with disabilities. The delegation consists of 13 mothers of children with disabilities, all recognized as influential female leaders in their communities. The expected outcomes of the program are to enhance the knowledge, skills, and attitudes of Mongolian parents in supporting their children, equip them with the tools to advocate for their children's rights and strengthen collaborative partnerships between Mongolian and Thai parent groups. This visit signifies a significant step towards promoting inclusivity and empowerment for children with disabilities, bridging the gap between communities in Mongolia and Thailand.

On 11th March 2024, the Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD) warmly welcomed a delegation of Mongolian Parent Groups of Children with Disabilities, organized by the Association of Parents with Differently-Abled Children (APDC). The visit is part of a week-long program running from 9th to 16th March 2024, taking place in Bangkok and Pattaya City, Chonburi Province, Thailand. Mr. Piroon Laismit, Executive Director of APCD, delivered the welcome remarks, setting the tone for an enriching exchange of knowledge and experiences. The primary goal of the program is to provide hands-on experiences for Mongolian participants, focusing on empowering individuals with disabilities, especially those with developmental disorders. Additionally, the visit aims to strengthen collaboration between APDC and APCD. The program's objectives include sharing Thailand and APCD's best practices in supporting children with disabilities, empowering Mongolian parents with the knowledge and skills to advocate for their children's rights and inclusion, and fostering connections between Mongolian and Thai parent groups, as well as showcasing role models of individuals with disabilities. The delegation consists of 13 mothers of children with disabilities, all recognized as influential female leaders in their communities. The expected outcomes of the program are to enhance the knowledge, skills, and attitudes of Mongolian parents in supporting their children, equip them with the tools to advocate for their children's rights and strengthen collaborative partnerships between Mongolian and Thai parent groups. This visit signifies a significant step towards promoting inclusivity and empowerment for children with disabilities, bridging the gap between communities in Mongolia and Thailand.

On 11th March 2024, the Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD) warmly welcomed a delegation of Mongolian Parent Groups of Children with Disabilities, organized by the Association of Parents with Differently-Abled Children (APDC). The visit is part of a week-long program running from 9th to 16th March 2024, taking place in Bangkok and Pattaya City, Chonburi Province, Thailand. Mr. Piroon Laismit, Executive Director of APCD, delivered the welcome remarks, setting the tone for an enriching exchange of knowledge and experiences. The primary goal of the program is to provide hands-on experiences for Mongolian participants, focusing on empowering individuals with disabilities, especially those with developmental disorders. Additionally, the visit aims to strengthen collaboration between APDC and APCD. The program's objectives include sharing Thailand and APCD's best practices in supporting children with disabilities, empowering Mongolian parents with the knowledge and skills to advocate for their children's rights and inclusion, and fostering connections between Mongolian and Thai parent groups, as well as showcasing role models of individuals with disabilities. The delegation consists of 13 mothers of children with disabilities, all recognized as influential female leaders in their communities. The expected outcomes of the program are to enhance the knowledge, skills, and attitudes of Mongolian parents in supporting their children, equip them with the tools to advocate for their children's rights and strengthen collaborative partnerships between Mongolian and Thai parent groups. This visit signifies a significant step towards promoting inclusivity and empowerment for children with disabilities, bridging the gap between communities in Mongolia and Thailand.

On 11th March 2024, the Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD) warmly welcomed a delegation of Mongolian Parent Groups of Children with Disabilities, organized by the Association of Parents with Differently-Abled Children (APDC). The visit is part of a week-long program running from 9th to 16th March 2024, taking place in Bangkok and Pattaya City, Chonburi Province, Thailand. Mr. Piroon Laismit, Executive Director of APCD, delivered the welcome remarks, setting the tone for an enriching exchange of knowledge and experiences. The primary goal of the program is to provide hands-on experiences for Mongolian participants, focusing on empowering individuals with disabilities, especially those with developmental disorders. Additionally, the visit aims to strengthen collaboration between APDC and APCD. The program's objectives include sharing Thailand and APCD's best practices in supporting children with disabilities, empowering Mongolian parents with the knowledge and skills to advocate for their children's rights and inclusion, and fostering connections between Mongolian and Thai parent groups, as well as showcasing role models of individuals with disabilities. The delegation consists of 13 mothers of children with disabilities, all recognized as influential female leaders in their communities. The expected outcomes of the program are to enhance the knowledge, skills, and attitudes of Mongolian parents in supporting their children, equip them with the tools to advocate for their children's rights and strengthen collaborative partnerships between Mongolian and Thai parent groups. This visit signifies a significant step towards promoting inclusivity and empowerment for children with disabilities, bridging the gap between communities in Mongolia and Thailand.