กลุ่มผู้พิทักษ์สิทธิ์คนพิการทางปัญญา และครอบครัว (กลุ่มดาวเรือง) ได้เยี่ยมชมสวนที่สวยที่สุดที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2565
The Dao Ruang (Marigold) Group went on a field trip to Pattaya,  Chonburi Province, on September 4, 2022.

ผู้พิทักษ์สิทธิ์คนพิการทางปัญญา พ่อแม่ สมาชิกในครอบครัวและผู้สนับสนุนรวมกันถ่ายภาพหมู่

 

They took a shot in front of Nongnooch Cactus Garden.

ภาพถ่ายกลุ่มในสวนกระบองเพชร

 

They enjoyed the scenery on 20 fantastic sightseeing attractions around the garden tram ride.

นั่งรถรางชมทิวทัศน์ของสวนที่สวยงามทั้ง 20 แห่ง

 

Program to Reduce Global Warming’s gateway

ทางเข้าโครงการลดภาวะโลกร้อน

 

Viewing of the bromeliad nursery

ชมเรือนเพาะชําโบรมีเลียด