วันที่ 6 พฤศจิกายน : ศพอ. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติในหัวข้อการพัฒนาชุมชนโดยทุกคนมีส่วนร่วม (CBID) จัดโดยสมาคมฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการแห่งญี่ปุ่น (JSRPD)

คุณ Etsoko Ueno ผู้จัดการของ JSRPD แนะนํากิจกรรมและผู้นําเสนอในงาน

 

2.	Ms. La-Ong Maneeterm, Program Manager of the "House of Hope" Foundation in Burirum Province (northeast Thailand), talked on "Creating Community Involvement" her experiences operating a care home for the underprivileged and orphans.

คุณละออง มณีเติม ผู้จัดการโครงการมูลนิธิ "บ้านแห่งความหวัง" จังหวัดบุรีรัมย์ (ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ได้กล่าวถึง "การสร้างสักยภาพของคนในชุมชนและการมีส่วนร่วมของชุมชน"

 

3.	Mr. Hayashi Kagumi of JSRPD moderated the Q & A session and summarized what Ms. La-Ong and Mr. Somchai Rungsilp from Thailand presented.

คุณ Hayashi Kagumi เจ้าหน้าที่ JSRPD ได้ดำเนินกระบวนการ ถาม-ตอบ และได้สรุบเนิ้อหาการนำเสนอ คุณละอองและคุณสมชาย รุ่งศิลป์ จากประเทศไทย

 

Mr. Ghulam Nabi Nizamani, Chairman of the CBR/CBID Network, summarized his observations from the symposium and offered suggestions for future sessions.

คุณ Ghulam Nabi Nizamani ประธานเครือข่าย CBR / CBID สรุปข้อสังเกตจากการเข้าร่วมและเสนอแนะหัวข้อการประชุมครั้งหน้า

 

Mr. Shintaro Nakamura, Senior Advisor on Social Security at the Japan International Cooperation Agency (JICA), is a co-facilitator.

คุณ Shintaro Nakamura ที่ปรึกษาอาวุโสด้านพัฒนาสังคม สํานักงานความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA) เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมร่วม