วิทยากรศพอ. เป็นวิทยากรความเสมอภาคด้านความพิการและการหลอทรวมคนพิการในสถานประกอบการผ่านการอบรมเสริมศักยภาพภายในองค์กรระดับภูมิภาค จัดโดยสำนักงานระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก โครงการอาหารโลก ณ Vie Hotel กรุงเทพ ประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566
Group photo of participants, APCD resource persons and organizers of the World food Programme.

ภาพผู้เข้าร่วมกิจกรรม วิทยากรจาก ศพอ. และเจ้าหน้าที่ทีมผู้จัดงาน

 

Mr. Watcharapol Chuengcharoen, APCD Chief of Networking & Collaboration and Ms. Supaanong Panyasirimongkol, APCD Networking & Collaboration Officer introduced themself and shared APCD activities.

คุณวัชรพล จึงเจริญ หัวหน้างานเครือข่ายและความร่วมมือ และนางสาวศุภอนงค์ ปัญญาสิริมงคล เจ้าหน้าที่เครือข่ายและความร่วมมือจากศพอ. แนะนำตนเองและบอกกล่าวกิจกรรมของศพอ.

 

Group discuss about where is Disability.

ผู้เข้าร่วมแสดงความเห็นเกี่ยวกับประเด็นความพิการ ในกิจกรรมกลุ่ม

 

The participants had mini games that people with visual impairment can join.

ผู้เข้าร่วมร่วมสาธิตกิจกรรมเกมส์ที่คนพิการทางสายตาสามารถร่วมเล่นได้

 

Andrew Patterson, Regional Head of HR, World Food Programme expressed his gratitude to APCD and gave souvenirs to APCD resource persons.

คุณ Andrew Patterson หัวหน้าด้านทรัพยากรมนุษย์ระดับภูมิภาค โครงการอาหารโลก กล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึกให้วิทยากร
ทั้ง 2 ท่านจาก ศพอ.