ตัวแทนจาก APCD เข้าร่วมอบรมกับ JICA ในประเด็นการมีส่วนร่วมในกีฬาของคนพิการ เป็นการอบรมออนไลน์ครั้งที่ 2 วันที่ 4 พฤศจิกายน ถึง 21 ธันวาคม 2564

คุณไดสุเกะ ฮาชิโมโตะ Co-Innovation Laboratory อำนวยความสะดวกในโปรแกรมภาพรวมและการปฐมนิเทศ

 

Mr. Watcharapol Chuengcharoen, Chief of Networking and Collaboration, presented the Activity Plan on Sports for Disabled Persons.

นายวัชรพล จึงเจริญ, หัวหน้าแผนกเครือข่ายและความร่วมมือ, นำเสนอกิจกรรมกีฬาของคนพิการ

 

3.	In the virtual workshop, a group discussion on problem analysis took place.

ในเวิร์กชอป มีการอภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัญหา