รัฐบาลกัมพูชาจัดการประชุมออนไลน์เพื่อเตรียมการจัดการประชุม “การพัฒนาเพื่อทุกคนโดยชุมชนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 5” เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565
Government of Cambodia organized the online preparatory meeting of “5th Asia-Pacific Community-based Inclusive Development (AP CBID) Congress”,  20 May 2022

ฯพณฯ Sem Sokha รัฐมนตรีกระทรวงกิจการสังคม ทหารผ่านศึก และการฟื้นฟูเยาวชน ได้นำการประชุมออนไลน์ เพื่อเตรียมการจัดการประชุม การพัฒนาเพื่อทุกคนโดยชุมชนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 5” เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

 

2)	Mr.Somchai Rungsilp, APCD Representative along with CBID AP Network members attended and shared their inputs during the meeting as members of International Organizing Committee (IOC).

คุณสมชาย รุ่งศิลป์ ผู้แทนของ ศพอ. ร่วมกับสมาชิกเครือข่าย การพัฒนาเพื่อทุกคนโดยชุมชนแห่งเอเชียและแปซิฟิก เข้าร่วมและและแสดงความคิดเห็นในฐานะคณะกรรมการการจัดงานระดับนานาชาติ