ศพอ. แนะนําตัวอย่างกิจกรรมนันทนาการ และกีฬาที่เด็กพิการมีส่วนร่วม จัดโดยมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2565
Mr. Watcharapol Chuengcharoen, Chief of Networking and Collaboration, presented his experiences.

นายวัชรพล จึงเจริญ หัวหน้าเครือข่ายและความร่วมมือนำเสนอประสบการณ์การทำงาน

 

Presenting a sample of friendly physical activity at home

แนะนำการออกกําลังกายง่ายๆ ที่บ้าน

 

Showing sports equipment on "Let’s Play Takkyu Valley"

โชว์อุปกรณ์กีฬาใน "มาเล่น  Takkyu Valley กันเถอะ"

 

Feedback from participants after training

ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นหลังการอบรม